Tuesday, May 27th, 2014

‘SONTOB’ Exhibition by Dinah Lee at La Basílica Galería Temporary Exhibitions in Barcelona

by Catalina Gibert

 

44448

 

 

 

 

'SS-YO1'_Sculpture Series_2014_Image 1

 

”SS-YO1′ – Sculpture Series. Materials: Acrylic Nail Tips, Varnish. 18 x 21 x 20 cm

 

Korea Firenze Barcelona

‘SONTOB’, the first solo exhibition by Dinah Lee, is a meeting point among Korea, Firenze and in Barcelona where it will have its opening next Thursday, 29th May at La Basílica Galería Temporary Exhibitions.

‘SONTOB’, la primera mostra individual de la Dinah Lee, actua com a punt de trobada entre Corea, Firenze i, finalment, Barcelona, on tindrà lloc la seva inauguració el proper dijous, 29 de maig a La Basílica Galería Temporary Exhibitions.

 

Edition Pieces_2014

 

 

C. G.: The first place to reveal its identity is Korea. We need to discover the meaning of the word SONTOB in Dinah’s words.

D. L.: “Sontob is the Korean word for ‘fingernail’. This work explores the simultaneity of the ancient and the modern, the superstitious and the scientific as viewed through contemporary jewellery.

My investigation into the Korean hand focuses on the fingernail, it’s meaning and significance in Korean culture. Superstition plays an ample role and according to folklore it’s believed that the fingernail was a receptacle for the soul. Care was to be taken when cutting and disposing of fingernails to protect the soul from evil, as it could assume one’s identity.

Although this notion of mystery seems old fashioned to us these days, it’s interesting to note that fingernail clippings are commonly used as samples in DNA testing. It is as if the scientific has replaced the superstitious.

Also, social status has been associated with long nails by many ancient cultures, commonly equating them with high social standing, which are also depicted in ancient Asian paintings.”

 

C. G.: El primer lloc on es dona a conèixer és Corea. Per això, necessitem saber, en les paraules de la Dinah, què vol dir SONTOB.

D. L.: Sontob vol dir ungla en coreà. Aquest treball explora la simultaneïtat antic-modern, superstició i ciència mitjançant la joieria contemporània.

La meva investigació sobre les mans coreanes està enfocada cap a les ungles, el seu significat i la seva significació dins la cultura coreana, on la superstició té un paper primordial. L’ungla és un receptacle per l’ànima. S’ha de tenir cura a l’hora de tallar-les i guardar-les per tal de protegir l’ànima, doncs el mal se la pot apropiar.

Encara que aquesta visió misteriosa sembla fora avui de lloc, és interessant posar de relleu que les ungles són usades avui dia pels tests d’ADN. És com si la ciència hagués pres el lloc a la superstició.

També, l’status social s’ha associat amb les llargues ungles per moltes cultures antigues. Normalment, assimilant-les amb una alta posició social, el que es pot veure a moltes pintures asiàtiques antigues. 

 

Guardian King N._Medallion Series_2014

”Guardian King N.’ – Medallion Series. Materials: Ceramic,925 Silver, Silk. 2 x 8.5 x 55 cm

 

'Guardian King E.'_Medallion Series_2014

”Guardian King E.’ – Medallion Series. Materials: Ceramic,925 Silver, Cotton. 2 x 8.5 x 55 cm

 

C. G.: Firenze brings us to the place where we met and graduated in 2012 from Alchimia Contemporary Jewellery School, under the guidance of Prof. Ruudt Peters. Dinah began there her research for SONTOB, which was her graduation work. What is the difference between Sontob’12 and Sontob’14?

D. L.Deep inside I felt that Sontob wasn’t finished yet and I knew that it could be developed further. However after graduating, I needed a ‘pausa’ from it, to take a step back and have space from it so that I could feel it from a fresh perspective.

When I came back to Sontob, I started my investigation by reinvestigating everything again. Then through trials and experiments, things shifted…gradually, subtly, naturally…colour, form…

The sculptures reflect the modern contemporary culture and are reinterpretations of DNA forms from fake, plastic fingernails.

The new jewellery pieces come from these sculptures and are made in ceramic.

The use of different materials are a way to criticize the concepts of the modern and the ancient, the scientific and the superstitious. The medallions, made in ceramic are symbols of high social standing as one working hard labour in the fields would not be able to possess, nor have long fingernails. The DNA-form sculptures, made from plastic fingernails bring up many questions as to how we reconcile the spiritual with the mechanized and mass produced.

 

C. G.: Firenze ens duu al lloc on ens varem conèixer i graduar al 2012 a la escola de joieria contemporània Alchimia baix la tutoria del Ruudt Peters. En aquell moment la Dinah va iniciar la seva recerca sobre SONTOB, que, a més a més, va ser el seu treball de graduació. On és la diferència entre el Sontob del 2012 i el del 2014?

D. L.Tenia la sensació que Sontob no era acabat, que s’havia de desenvolupar encara més. De tota manera, després de la graduació, necessitava una pausa, per anar una passa enrera i agafar empenta per veure-ho des d’una nova perspectiva.

Quan hi vaig tornar, vaig començar per fer una reinvestigació de tot plegat. Llavors mitjançant proves i experiments, tot va cambiar d’una forma gradual, subtil, natural… el color, la forma…

Les esculptures són un reflexe de la cultura contemporània moderna, una reinterpretació de les formes de l’ADN fetes de falses ungles de plàstic.

Les noves peces de joieria venen d’aquestes esculptures i estan fetes amb ceràmica.

L’ús de diferents materials és la via per fer una crítica dels conceptes modern-antic, ciència i superstició. Els medallons, fets en ceràmica, són símbols d’un alt status social perque qui fa feina als camps no té la possibilitat de dur les ungles llargues. Les escultures, amb formes de l’ADN, fetes amb ungles de plàstic, ens porten múltiples preguntes com on és pot reconciliar l’espiritualitat amb la mecanització i la producció massiva.

 

'Guardian King W.'_Medallion Series_2014

”Guardian King W.’ – Medallion Series. Materials: Ceramic,925 Silver, Cotton. 2 x 8.5 x 55 cm

 

'Guardian King S.'_Medallion Series_2014

”Guardian King S.’ – Medallion Series. Materials: Ceramic,925 Silver, Silk. 2 x 8.5 x 55 cm

 

'Shakyamuni'_Brooch_2014

”Shakyamuni’ – Brooch. Materials: Ceramic, 925 Silver, Steel. 3 x 6.5 x 7.5 cm

 

'SS-PB1'_Sculpture Series_2014_Image 2

”SS-PB1′ – Sculpture Series. Materials: Acrylic Nail Tips, Varnish. 7 x 10 x 20 cm

 

'SS-B1'_Sculpture Series_2014_Image 2

”SS-B1′ – Sculpture Series. Materials: Acrylic Nail Tips, Varnish. 13 x 12 x 16 cm

 

C. G.: Barcelona was one of the first places you showed SONTOB after graduation and now… you are back again to show its evolution.

D. L.I’m really excited and happy about that, it’s like a full circle. I also feel honoured and grateful to the considerable and growing Spanish contemporary jewellery community for welcoming me and supporting my work.

 

C. G.: Barcelona va ser un dels primers llocs on vares mostrar SONTOB després de la graduació i ara hi tornes per mostrar la seva evolució.

D. L.: Estic molt emocionada i feliç per aquest fet. És com tancar el cercle. També em sento molt honrada i agraïda per la gran i creixent comunitat de joieria contemporània espanyola per acollir el meu treball i a mi.

 

Catalina Gibert is a jeweler from Majorca (Spain).


Leave a Reply

*