Wednesday, March 27th, 2013

Studio R2, from the Idea to the Product

 

By Josep-Tomas San Agustin

 

Roberto Carrascosa and José Luis Fettolini, during their conference in the Escola d’Art del Treball, in Barcelona)

 

Ten years ago, when Roberto Carrascosa and Jose Luis Fettolini began their activity as jewelry designers, they couldn’t imagine their company’s path would change so much. Their formation and previous careers “at the bench” and the ways the sector has been changing have brought them to practice different facets of this profession as important as their own manual skills.

In the past, when the world of fashion began to make brand extensions, they were commissioned to design collections of jewelry. Now, Studio R2 customers are more interested in customer service and the sale of the product and are always willing to get to the market. During the conference of experts held on March 21st in the Escola d’Art del Treball (a technical school in Barcelona, with a branch in jewelry), these experts showed that this is not only an alternative career for jewelers but that this knowledge can be incorporated by craftsmen in their usual activity.

Quan fa 10 anys Roberto Carrascosa i José Luis Fettolini varen començar la seva activitat com a dissenyadors de joies, poc imaginaven que la trajectòria del seu estudi canviaria tant. Amb una formació i carrera prèvies “a l’estellera”, l’esdevenir del propi sector els ha portat a practicar diferents facetes de la professió tant importants com les seves habilitats manuals.

Si abans els encarregaven el disseny de col·leccions de joieria –quan el món de la moda va començar a fer extensió de les marques-, ara els seus clients estan força més interessats en que des de Studio R2 tinguin cura de la comunicació i la venda del producte, sempre a la recerca del mercat. La conferència que els experts varen fer el 21 de març a l’Escola d’Art del Treball a Barcelona, va deixar palès que aquests coneixements no només són una sortida alternativa per a joiers, sinó que poden ser incorporats pels artesans en la seva activitat habitual.

 

 

 

 

Immersion in external brands

When Studio R2 started its activity, it received assignments to design jewels as a commercial product, mainly from license owners of fashionable brands, and the proprietors of jewelry chains with their own brands. With the purpose of creating lines of coherent jewels with these companies, they’ve developed a process that includes “an immersion in the brand, capturing its DNA -the soul that defines and determines it-, to mark the boundaries, as its aesthetic, values and capacities”.

In this creative path, it’s the actual customer who facilitates a ‘briefing’ (information to mark objectives). Depending on the client, perhaps this will be only inspirational and open perhaps with some verbal indications, or it can reach such a level of certainty, based on the statistical analysis of the marketing departments, that includes percentages of each of the types of pieces of jewelry, the range of prices, the colors of the metal, how many stones will be included, etc., so, at last, “numbers can also turn into design.”

Immersió en marques externes

Durant els seus inicis, Studio R2 rebia encàrrecs per a dissenyar joies com a producte comercial, principalment per part de llicenciataris de marques de moda i de cadenes de joieries amb marca pròpia. Amb la finalitat de crear línies de joies coherents amb aquestes empreses, han desenvolupat un procés que inclou “una immersió en la marca, captant el seu ADN -l’ànima que la defineix i determina-, per a acotar els seus límits, segons la seva estètica, valors i capacitats”.

Com a part del recorregut creatiu, és el propi client qui els facilita un ‘briefing’ (informació per a marcar objectius), que segons el cas, potser serà només inspiracional i obert –fins i tot amb algunes indicacions orals-. O bé pot arribar a un nivell tal de concreció –basat en l’anàlisi estadístic dels departaments de marketing-, que inclou percentatges de quins seran els tipus de peces de joieria, les games de preus, els colors del metall, quantes pedres inclouran… i és que “els números també poden convertir-se en disseny”.

 

 

Levels of risk

Once there’s a consensus about the ‘briefing’, then the real creative process begins, based on the method of ‘brainstorming’ with the help of what they call a ‘Critical Mass,’ including their own backgrounds, a great archive of documentation, personal projects, etc. Before finalizing any proposal of jewel, Carrascosa and Fettolini must be able to interpret the different levels of risk that can be assumed by their client companies.

Both are conscious that, even with a certain margin of freedom, they must develop a very centered creativity, so those products fulfill their clients’ needs, regarding aesthetic parameters such as trends, textures, costs depending on the materials, the place of manufacture, or of ease of sale according to the aspirations of a specific profile of target consumers, while having in mind what other brand competitors are doing.

And, in the case of a license owner, the collections have to surpass the filter of the original brand, which also cares and pays attention to these products of jewelry so they are easily recognized by the consumer. During its existence, Studio R2 has serviced brands including, among others, Adolfo Dominguez, Agatha Ruiz de la Prada, Antonio Miro, Divinas Palabras, Joid’Art, Oro Vivo, Pertegaz, Plata de Palo, and Victorio & Lucchino.

Nivells de risc

Un cop el ‘briefing’ ja ha estat consensuat, comença el procés creatiu, basat en el mètode del ‘brainstorming’ (tempesta o pluja de idees), amb l’ajut del que anomenen la seva ‘Massa Crítica’  -incloent el seu propi bagatge, un gran fons de documentació, projectes personals…-. Abans de lliurar qualsevol proposta de joia, Carrascosa i Fettolini han de ser capaços d’interpretar quins són els diferents nivells de risc que poden assumir les empreses per a les que treballen.

Ambdós són conscients de que, tot i que amb un cert marge de llibertat, es tracta de creativitat molt dirigida per la necessitat de que el producte s’adeqüi a paràmetres estètics –de tendències, textures…-, de costos –depenent dels materials, el lloc de fabricació…-, o de facilitat de venda –amb esquemes aspiracionals segons els perfils de consumidors, i sense perdre de vista tampoc què fan altres marques competidores-.

I, en el cas d’un llicenciatari, a més de tot això, les col·leccions han de superar el filtre de la pròpia marca original, que també vetlla per que aquests productes de joieria siguin fàcilment reconeguts per part del consumidor. Al llarg de la seva existència, Studio R2 ha posat les seves habilitats al servei de marques com, entre d’altres, Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Antonio Miró, Divinas Palabras, Joid’Art, Oro Vivo, Pertegaz, Plata de Palo, Victorio & Lucchino…

 

 

Communications win terrain

As time passes, in addition to their design activities, they progressively started a new career as assessors and art directors for the brands, including photographic sessions and catalogues. And, at times like these when sales are slower, companies concentrate their efforts in diversifying their strategies to find customers in every different commercial channel.

Nowadays, as importance of the development of the corporate image increases to include creating online shops as well as the management of contents on the Internet by ‘community managers,’ Studio R2 has transformed itself into a multidisciplinary agency to satisfy these needs.  So, it relies on a wide team of specialized collaborators.

La comunicació guanya terreny

Amb el pas dels anys, a més de l’activitat dissenyadora, de forma progressiva varen anar guanyant terreny l’assessorament i la direcció d’art per a les marques –com fer sessions fotogràfiques, crear catàlegs…-. I, en moments com l’actual, en que les vendes són netament inferiors, les empreses malden per diversificar les seves estratègies, per a trobar clients als diferents canals comercials.

En l’actualitat, continua creixent en importància el desenvolupament de la imatge corporativa, que inclou la posada en marxa de botigues online, així com la gestió de continguts a Internet per part d’un ‘community manager’. Per a satisfer aquests requeriments, Studio R2 s’ha transformat en una agència multidisciplinària, per la qual cosa compta amb un ample equip de col·laboradors especialitzats.

 

 

 

Josep-Tomas San Agustin is a new collaborator on Mar de Color Rosa Blog, he’s the CEO of Joyeralia, SL, a precious metals supplier in Spain.

 


Leave a Reply

*