Tuesday, January 29th, 2013

Imma Batalla

Geometry is one of the symbols of identity of contemporary art. The project I present, Circles, consists of three parts, each of them denotes or is related to one of the “geometric” movements of art of the twentieth century.

The first part of the project is named Of the Soul. This work encapsulates the concept of my proposal. Here I make reference to conceptual art by placing more emphasis on the concept leading to the work rather than the material outcome. In the second part of the work, Of the Body, links to minimalism. The third one, Of the Jewel, approaches the dynamic geometry of Alexander Calder, one of the major sculptors of the twentieth century who devoted much interest to art of jewellery.

 

L’art contemporani ha fet de la geometria una de les seves senyes d’identitat. El projecte que presento, Cercles, consta de tres parts, cadascuna de les quals fa al·lusió o està relacionada amb algun dels moviments “geomètrics” de l’art del segle XX .

De l’ànima és la primera part del projecte. Aquí plantejo la idea a partir de la qual he articulat la meva proposta. Aquesta part està relacionada amb l’art conceptual que considera més important la idea o la concepció de l’obra que l’objecte artístic resultant. La segona part, Del cos, remet a l’art minimalista, i la tercera, De la joia, s’apropa a la geometria dinàmica d’Alexander Calder, un dels artistes plàstics del segle XX que més s’ha interessat per la joieria.

 

 

 

Circles Of the Soul

I consider jewellery as a corporeal art; it exists because of the body and belongs to it. This relationship between the body and the jewel is essential. The body determines the circular shape of the jewels; rings, necklaces and bracelets are circular. We can say, following Aristotelian argument that the circle is always in the form of the jewel, and therefore, its soul. A single circle, being a necklace, opens Circles. As if it were a Sol Lewitt’s drawing, this circle introduces the main theme of the project.

 

Cercles De l’ànima

Concebo la joieria com un art bàsicament corporal, un art que existeix pel cos, i li pertany. Aquesta relació entre el cos i la joia és fonamental perquè és la forma del cos la que determina la forma circular de les joies. Són circulars els anells, els collars i els braçalets. Podem dir amb paraules aristotèliques que el cercle és, en tant que forma, l’ànima de la joia. Un cercle sol, que és un collar, inaugura Cercles. Com si es tractés d’un dels dibuixos de Sol Lewitt, introdueix el tema central del projecte.

 

 

 

Circles Of the Body

Forty-three concentric rings encircle a disc resembling orbits gravitating around it. The disc of the central themes of the project, a threshold that define the contours of the body creating space where the body (finger, arm, neck, head, waist…) is invited to join. Here I draw a relation between the self and the body.

 

Cercles Del cos

Quaranta-tres anelles concèntriques encerclen un disc com òrbites que graviten al seu voltant. L’anellatge del disc fa visible el treball entorn de la idea del llindar que defineix el contorn del cos, de la joia com objecte que genera un espai on el cos (el dit, el braç, el coll, el cap, la cintura…) és convidat a entrar. Aquesta interacció que es genera entre el cos i la joia em serveix per a dirigir l’atenció cap a la qüestió de la relació entre el jo i el cos.

 

 

 

 

 

Circles Of the Jewel

These round-shaped pieces show considerable game of contrasts. The space that invites, receives and hosts the body is opposed to an enclosed and opaque space that expels the body outwards.

In this work I pay tribute to Alexander Calder’s idea of the motion as a plastic element in geometric space. I present pieces that can move and adopt different figures. The changing nature of the bracelet resulting from rotation around an axis generates a dynamic repertoire of perspectives.

 

Cercles de la joia

Joies circulars que mostren un joc de contrastos significatiu. L’espai que convida, rep i conté al cos s’oposa a l’espai tancat, opac que expulsa el cos enfora.

Cal reconèixer a Alexander Calder la introducció del moviment com element plàstic en les formes geomètriques i jo li reto homenatge en presentar unes joies articulades que es poden moure i adoptar diferents posicions. El caràcter canviant del braçalet nascut del moviment de rotació entorn d’un eix genera un repertori dinàmic de perspectives.

 

 

 

I try to grant to the jewel a minimum autonomy— conceptual and physical— as small sized sculptural object. I do not understand it, therefore, as a mere body ornament. The jewel means to me more than a “jewel”, a way of expression committed to the universal values ​​of art. It is, ultimately, ART.

 

He provat d’atorgar a la joia un mínim d’autonomia –conceptual i física- com a objecte escultòric de dimensions reduïdes, no l’entenc, doncs, com un mer ornament corporal. La joia és, per a mi, més que una “joia”, un mitjà d’expressió compromès amb els valors universals de l’art. És, en definitiva, ART.

 

 

 

Imma Batalla  considers jewelry to be a manifestation of art and there is always a deep conceptual reflection behind her jewels.

Website, blog, Facebook Fan page.

 

L’Imma Batalla considera que la joieria és una manifestació de l’art i darrere les seves joies hi ha sempre una profunda reflexió conceptual.

Web, blog, pàgina del Facebook.

 


Leave a Reply

*