Monday, November 26th, 2012

Emiliana Design: Jewelry and Industrial Design

 

 

A few days ago, in the Gràcia area of Barcelona, I visited Ana Mir and Emili Padrós, a couple of industrial designers who started the Emiliana Design Studio where they have worked in different fields for more than fifteen years creating very small objects, like jewels and chocolate pieces, to urban furniture, exhibitions for a great spaces, etc.  “We are captivated by working with typologies and in very different scales” they say.

 

Fa uns dies, al barri de Gràcia de Barcelona, vaig visitar a l’Ana Mir i l’Emili Padrós, una parella de dissenyadors industrials que van iniciar ja fa més de quinze anys l’estudi Emiliana Design on treballen en àmbits diferents, des d’objectes molt petits, com joies o peces de xocolata, fins a mobiliari per a us urbà, exposicions per grans espais, etcètera. “Ens atreu molt treballar en tipologies i a escales tant diferents” em diuen.

 

 

Behind the iron door, where one finds the area designated for the workshop and store surrounded by objects of their design, including the “Naoshima” stool and the “Tokyo” folding screen, they showed me their jewels and some carefully-guarded models.

 

Rere la porta de ferro de l’entrada, on es troba la part del local destinada a magatzem i taller, envoltats d’objectes que han dissenyat entre els que hi ha el tamboret Naoshima i el biombo Tokyo, em mostraren les seves joies i algunes maquestes que guarden curosament.

 

 

Despite being industrial designers, the attraction they feel for jewelry comes from long ago; in fact Ana, in the ‘90s, designed conceptual jewels elaborated with hair, silver and porcelain that have been shown at MoMA.

 

Malgrat ser dissenyadors industrials l’atracció que senten per la joieria els ve de lluny; de fet l’Ana, als anys 90, va dissenyar unes joies molt conceptuals elaborades amb cabell, plata i porcellana que han estat exposades al MoMA.

 

 

 

 

 

In 2006, both created the series named “You Never Know,” jewels with particular double functions including the jewel itself as well as some of the tools we once used at school which have practically disappeared from use.  Here, as they hold in their hands a bracelet with an incorporated pencil sharpener, they comment that these pieces have a big nostalgic flavor.

 

Al 2006, conjuntament crearen la col·lecció “You Never Know”, formada per joies amb una particular doble funció, la pròpia de la joia i una altra relacionada amb algunes eines que es fan sevir a l’escola i que pràcticament han desaparegut. Així, tot sostenint a les mans el bracelet que porta incorporada una màquina de fer punxa em comenten que aquestes peces tenen un marcat regust nostàlgic.

 

 

 

Some time later, the “Quiet Wood” series arrived, where we can notice their experience with the use of plywood. They demonstrate complete enthusiasm with this material despite the fact that they have used other materials such as silver and methacrylate.

 

Un temps després arribaria la sèrie “Quiet Wood” on és palesa la seva experiència en l’ús de la fusta contraxapada. Es mostren molt entusiasmats amb aquest material tot i que n’han fet servir també d’altres com la plata i el metacrilat.

 

 

In this case the wood, a material they had used for furniture, folding screen and trophies, is being used in small scale and they have taken advantage of his structural stability, flexibility, lightness, and overall its warmth.

 

Aquí han portat la fusta, un material que ja havien utilitzat en el disseny de mobles, biombos i trofeus, a escala molt més petita i n’han aprofitat l’estabilitat estructural, la fexibilitat, la lleugeresa i sobretot la seva calidesa.

 

 

 

 

The working process they follow to create their jewelry is really similar to the one they use for any other product and they say: “There is a period of conceptualization, of sketching, models, prototypes; the requirements are probably different from those of an object produced in series since in the jewels a more handcrafted process can intervene. In any case, it is interesting to know the industrial processes since this has contributed a particular vision when approaching the jewelry.”

 

El procés de treball que segueixen per crear les joies és molt similar al que empren per qualsevol altre producte i em comenten: “hi ha un període de conceptualització, d’esboç, maquetes, prototips; els requeriments són probablement diferents dels d’un objecte produït en serie puix que en les joies hi pot intervenir un procés més artesanal. En tot cas és interessant conèixer els procesos industrials doncs això ens ha aportat una visió particular al acostar-nos a la joieria”.

 

 

In their projects, obviously, there is the desire to create new series of jewels.  They say they want “to continue making things that attract us, even as this is a really complicated time and all is very difficult. Lately we are working on projects with both furniture and objects. We are also designing an exhibition for the Zoology Museum in Barcelona and currently there is the exhibition “El Paral·lel” at CCCB for which we designed the setup.”

 

Dins els seus projectes, naturalment, hi continua havent el desig de crear noves sèries de joies i em diuen que el que volen “és seguir fent coses que ens atregin, el moment és molt complicat i tot costa moltíssim. Darrerament estem treballant força en projectes de mobiliari i objectes. També estem dissenyant una exposició pel Museu de Zoologia de Barcelona, i tot just s’acaba d’inaugurar l’exposició “El Paral·lel” al CCCB de la que n’hem dissenyat el muntatge”.

 

 

Design and crafts are two concepts that have to go together since a good creation, in any area, has to can use all the means available.

You can find more information on their website, on their Klimt02 page and on this blog.

 

Disseny i artesania són dos conceptes que haurien d’anar plegats perquè una bona creació, en qualsevol àmbit, ha de poder fer servir tots els mitjans a l’abast.

Trobareu més informació al seu web, a la seva pàgina de Klimt02 i en aquest blog.

 


Leave a Reply

*