Monday, September 3rd, 2012

Pilar Cotter and Her Passion for Porcelain

 

Pilar Cotter’s workshop is located in the Poble Nou area of Barcelona, in a space she shares with two working jewelers and a painter. She defines it as  “the territory where I find responses to many things that intrigue me, a space to share, full of conversations and that represents a style of life.”

 

El taller de la Pilar Cotter està situat en un local del barri del Poble Nou de Barcelona on també hi treballen dues joieres i una pintora. El defineix com “el territori on busco respostes a moltes coses que m’intriguen, un espai per compartir, ple de converses, i que representa una forma de vida”.

 

 

 

The beginnings of her works are related to human nature: “I start from sensations or conversations, sometimes some event motivates me to begin with the innocence of not really knowing where I’m going and, little by little, I become aware of the process.”

 

L’inici dels seus treballs acostuma a estar relacionat amb la naturalesa humana, “parteixo de sensacions o converses, a vegades algun esdeveniment  em motiva a començar amb la innocència de no saber del tot on vaig i, mica en mica, prenc conciència del procés”.

 

 

Pilar mainly uses porcelain.  “I know that at some moment I will have to dialogue with other materials, but I’m fascinated understanding porcelain, its appearance, its strength and fragility at the same time, and its extreme subtlety.”

 

La Pilar utilitza principalment la porcellana, “sé que en algun moment hauré de dialogar amb altres materials, però em fascina comprendre la porcellana, la seva aparença, la força i la fragilitat alhora, així com la seva extrema subtilesa”.

 

 

The kiln where she fires her pieces is one of the most important tools, but she tells me that during the process she also creates news tools which are sometimes adaptations of common utensils, for example “in my workshop a pin could be the king” she says.

 

El forn on cou les peces és una de les eines més importants, però em comenta que durant el procés també se’n creen de noves que en ocasions són adaptacions d’utensilis usuals i així per exemple “en el meu taller una agulla de cap pot esdevenir la reina” em diu.

 

 

 

 

 

During the time we spent together she continued to make things and, while she filled moulds of plaster with cast porcelain, she told me how she re-composes the pieces once extracted from the mold, how she gives them color and draws on the delicate surface. I also feel her enthusiasm for this material since when the jewel is on the hand one notices all its qualities.  At the same time, she shows me how she finds a result of delicate movement that many of her pieces exhibit.

 

Durant l’estona que passem juntes no para de fer coses i, tot emplenant motlles de guix amb porcellana colada, m’explica com recomposa peces un cop tretes del motlle, com els hi dona color, com dibuixa sobre la delicada superfície. M’encomana el seu entusiasme per aquest material quan amb la joia a les mans em fa veure totes les seves qualitats i alhora m’ensenya com soluciona el fi moviment que tenen moltes de les seves peces.

 

 

 

 

 

Sometimes Pilar Cotter’s work moves away from jewelry, when she uses other resources such as photography or installation to express herself, for example in her latest work titled DES-NUDO, in which from the word itself she raises questions about communication. She is very interested in seeing things done with technological media and refers to the works of the Canadian artist and architect Philip Beesley.

 

A vegades la feina de la Pilar Cotter s’allunya de la joieria, és quan utilitza altres recursos com la fotografia o la instal·lació per expressar-se, com per exemple en el darrer treball titulat DES-NUDO, on a partir del propi mot es planteja interrogants sobre la comunicació. Em comenta estar molt interessada en veure coses que es fan amb mitjans tecnològics i esmenta els treballs de d’artista i arquitecte canadenc Philip Beesley.

 

 

 

When I inquire as to the artists who have influenced her most, she answers: “there are great artists who surprise me, but my references are the close creators , those I can see through how they feel and the things they make, that we can speak about the work and then to see the magnificent results: Nano Valdés, Núria, Lusesita, Vanessa Linares,…

Her blog by clicking here and here to older posts from this artist.

 

Quan li pregunto pels artistes que més l’han influit em respòn: “hi ha grans artistes que em sorprenen, però per a mi els meus referents són els creadors propers, els que puc veure com senten i el que fan, que podem parlar de l’obra i després veure’n els magnífics resultats: Nano Valdés, Núria Marqués, Lusesita, Vanessa Linares,…

Podeu visitar el seu blog clicant aquí i aquí pels posts anteriors d’aquesta artista.

 


2 Responses to “Pilar Cotter and Her Passion for Porcelain”

  1. How interesting Montserrat! Very nice article about this wonderful artist … she makes great work … thanks!

  2. Montserrat Lacomba says:

    Thanks for reading Marion!

Leave a Reply

*