Monday, February 27th, 2012

Marta Boan, Seeking The Essence

 

 

Marta Boan works from the smallest of workshops at the Poble Espanyol, a tourist attraction in Barcelona where one can find artist workshops. She defines hers as simple and austere, luminous and comfortable, but minimal throughout, in synchonicity with the work she creates which is based on the simple reduction, both in size as well as in the treatment of shapes.

 

La Marta Boan treballa sola en el taller més petit del Poble Espanyol, un recinte turístic de la ciutat de Barcelona que acull tallers d’artistes i artesans. Defineix el seu com a senzill i auster, lluminós i confortable, però sobre tot mínim, en consonància amb la feina que fa, la qual es basa en la simplicitat tot reduint al mínim tant la mida com el propi tractament de les formes.

 

 

 

The first thing that caught my eye was a white wall where jewels from the “min.” series are displayed.   The bench and a table occupy the largest part of the space, all else is reduced.

 

El primer que em crida l’atenció és la paret blanca on, penjades, hi llueixen les joies de la sèrie “min.” El banc de treball i una taula ocupen la major part de l’espai, tot és reduit.

 

 

 

 

 

When we talk about her working progress, Marta shows me some of the notebooks she fills with drawings and notes.  She tells me that she follows a methodology of trial and error that advances in a jumble of possibilities.  “I employ a few formal bases that help me to have sufficient control within the uncertainty,” she says.   Her creative exercise consists of the casting aside of superfluous things: “the thought in general is complex and I’m interested in purifying it to extract everything that is unnecessary, which becomes part of the statement, to remain with its essence.”

 

En parlar del seu procés de treball la Marta em mostra algunes de les llibretes que emplena de dibuixos i anotacions, comenta que té una metodologia on hi ha l’assaig i l’error per avançar dins d’una amalgama de possibilitats. “M’acompanyo d’unes bases formals que m’ajuden a tenir prou control dins de la incertesa” , diu.  El seu exercici creatiu consisteix en deixar de banda tot allò superflu, “el pensament en general és complex, m’interessa depurar-lo per arribar a treure tot allò que no és necessari, que forma part del relat, per quedar-me en l’essència”.

 

 

 

 

 

She solidifies her artistic references by way of a vocabulary that tries to reach a singular vision of a global world in Art, Literature and Design and she mentions the artist Wassily Kandinsky as someone she admires for his abstract knowledge, writer Javier Marías for the depth of his writings, and designer Martí Guixé for confronting different fields of creation.

 

 

 

Els seus referents artístics es concreten en els llenguatges que intenten aportar una visió singular d’un món global tant en les arts plàstiques, com en la literatura o el disseny i cita com alguns dels seus admirats a l’artista Wassily Kandinsky pel pensament abstracte, l’escriptor Javier Marías per la profunditat dels seus escrits i el dissenyador Martí Guixé per la manera d’afrontar diferents camps de creació.

 

 

 

 

 

 

Jewels by Marta Boan are mostly made with gold and titanium, though she also uses platinum, copper and different alloys of gold, as well as threads and plastic. In this space she has the basic work tools and she shares the Puk electrical welding machine at Estela Guitart’s workshop.

 

Les joies de la Marta Boan són fetes d’or i titani, però també fa servir platí, coure i diferents aleacions d’or, així com fils diversos i plàstic. En aquest seu espai hi té les eines bàsiques per treballar i comparteix la Puk, màquina de soldadura elèctrica, al taller de l’Estela Guitart.

 

 

While she shows me pendants from the “Useful” series, made in different colors of titanium, she hangs them on the wall and tells me that she is currently working a new collection called “Luxury” based on the aesthetics of “min.” which will be revealed at Amaranto-Joies in April.

 

Mentre m’ensenya els penjolls de la sèrie “Useful”, fets de titani de diferents colors, els va penjant a la paret tot explicant-me que actualment està treballant en una nova col·lecció que ha titulat “Luxury” dins de l’estètica que anomena “min.” la qual mostrarà a Amaranto-Joies a l’abril,

 

 

She comments that when the jewels are finished and leave her hands, they acquire a life of their own which can be observed from differents points of view, “I realize that with a process of permenance, creation itself makes its own results during the search.   There is a dialogue between that we seek and what we discover when we observe what has been formalized. It is one part intent and one part surprise”.

You can find more information on her website and on her Klimt02 page.

 

Em diu que un cop acabades, les joies, es desprenen d’ella mateixa adquirint vida pròpia i llavors permeten ser observades des de diferents punts de vista, “m’adono que amb un procés constant en la creació els propis resultats van definint quina és la cerca. Hi ha un diàleg entre el que busquem i el que descobrim alhora d’observar el que s’ha formalitzat. Hi ha una part de consciència i una altre de sorpresa”.

Podeu trobar més informació al seu web i a la seva pàgina de Klimt02.

 


2 Responses to “Marta Boan, Seeking The Essence”

  1. Thanks for this post Montserrat!
    Also for the interesting link to the Escola Massana in Barcelona, really beautiful pieces of jewelry!

  2. Martina says:

    Very interesting!
    85S3

Leave a Reply

*