Monday, November 21st, 2011

Gustavo Fernández Molinari, or “Pitu,” at His Workshop in Formentera

In October, a few days before leaving Formentera, I visited Gustavo Fernández Molinari, or “Pitu,” at his workshop in El Pilar de la Mola. I have been there twice and both were intense meetings of shared information from which I have always left satisfied thanks to his trust in sharing enthusiasm with me.


A l’octubre, uns dies abans de marxar deFormentera, vaig visitar al Gustavo Fernández Molinari, en Pitu, al seu talleral Pilar de la Mola. Només hi he estat en dues ocasions i han sigut trobadesintenses, d’intercanvi d’informacions, de les que sempre n’he sortit contentaperquè m’encomana el seu entusiasme.

Currently, he is proudest of the kiln he recently constructed, about which he spoke frequently last summer. While he showed me the kiln he explained how it works, though he has not yet used it. He wants to fuse bronze and also aluminium to make large pieces, more like sculpture than  jewelry. He wants to experiment and likes aluminium because one can achieve beautiful colors.


Ara del que més s’enorgulleix és del forn que haconstruit recentment i del qual ja me n’havia parlat en moltes ocasions durantl’estiu. Mentre me’l mostrava me n’explicava el funcionament, encara no l’haviaestrenat.  Hi vol fondre bronze i tambéalumini per poder fer peces grans, més properes a l’escultura que a la joieria.L’alumini li interessa sobretot pels colors que es poden obtenir.

Gustavo Fernández Molinari is a young Argentinian jeweler and musician (he plays sax in a group) who settled in Formentera 6 years ago after a period in Barcelona. He is self-taught and overall I love his desire to constantly learn new techniques and experiment with materials.En Gustavo Fernández Molinari és un jove argentíjoier i músic (toca el saxo en un grup) que es va instal·lar a l’illa deFormentera ara fa 6 anys després de passar un temps a Barcelona. És de formacióautodidacta i una persona ansiosa per aprendre noves tècniques i experimentaramb materials. 
This urge to learn leads him to read a lot and he confessed his admiration for Carles Codina, a jeweler and teacher from Massana School in Barcelona who has published interesting books about jewelry. One of the things that Pitu would like most is to participate in one of Carles Codina workshops and he awaits the day he can do it.
Aquesta necessitat d’ampliar coneixements l’ha portat a llegir molt, en aquest punt em confessà la seva admiració per en Carles Codina, joier i professor de l’Escola Massana de Barcelona que ha publicat molts llibres sobre joieria. Una de les coses que més li agradaria és assistir a un taller amb en Carles Codina i espera poder-ho fer algun dia.

He doesn’t make sketches, only some drawings on a piece of paper with schematic notations to remember a particular idea, while the material normally leads him, step by step, to the definitive piece. He works mainly with silver and stones and tells me that he enjoys casting very small gems and wants to learn new ways to do it.


No acostuma a fer d’esboços, només algun dibuix enun tros de paper amb equemàtiques referències per recordar alguna idea,  normalment el propi material el condueixpas a pas cap a la peça definitiva. Treballa bàsicament amb plataincorporant-hi pedres i em comenta que cada cop li agrada més encastar gemmesmés petites i té molt d’interès en aprendre noves maneres de fer-ho.

His favorite artist is Calder and jewelers most he admires are Michael Berger, Enric Majoral, Vladimir and atelier Tom MunsteinerPitu holds enormous passion, admiration and respect for Carles Codina.El seu principal artista de referècia és Calder id’entre els joiers que més admira em cita a Michael Berger, Enric Majoral,Vladimir i els joiers i lapidaris Munsteiner. El que sent en Pitu per en Carles Codina ésuna passió, admiració i respecte immensos.

From May to October Pitu is selling his jewelry at the artisanal market of La Mola in Formentera.  For more information you can visit his website.De maig a octubre el Pitu ven les seves joies almercat artesanal de la Mola a Formentera i si en voleu més informació podeuvisitar el seu web.

Thak you Pitu.  I hope your desires come true.

Older post from this jeweler.


Gràcies Pitu, espero queels desitjos se’t facin realitat.
Post anterior d’aquest joier.
Leave a Reply

*