Tuesday, November 15th, 2011

Nolia Shakti at Her Studio in Amsterdam

When Nolia Shakti proposed a visit to her studio, I agreed immediately.  While in Amsterdam, where I traveled for a week last month, I met very friendly people and really enjoyed the city.

Quan la  Nolia Shakti em va proposar de visitar el seu taller hi vaig estar de seguida d’acord. La gent amb qui em vaig relacionar a Amsterdam durant la setmana que hi vaig esser el mes passat fou molt amable i realment vaig gaudir de la ciutat.

Nolia is an enthusiastic young jeweler who shares her studio in downtown Amsterdam with two other artists.

La Nolia és una entusiasta jove joiera que comparteix el seu taller al centre d’Amsterdam amb dues altres artistes.

First, she showed me the jewelry she has been working on which is based on the theme of feminine and masculine.

Primer, em va mostrar les joies que ha fet basant-se en el tema de la feminitat i la masculinitat.

She transforms old steel pieces and lengths of chains, combining them with pearls. By creating a stark contrast between materials and colors, she symbolizes men and women.

Transforma peces velles d’acer i troços de cadenes combinant-los amb perles. Així crea un dur contrast entre materials i color, simbolitzant d’aquesta manera homes i dones.

On the other hand, Nolia Shakti told me of her fascination with Nespresso capsules.  This small element requires much preparation (design, fabrication, transport, etc.) for but a few seconds of use which she likens to gold. This interest led her to experiment with capsules as a valuable material for making jewels that she combines with precious metal.

Per altra banda, la  Nolia Shakti em va comentar la seva fascinació per les càspules de Nespresso. Aquest petit element requereix molta preparació (disseny, fabricació, transport, tec.) per utilitzar-se només uns segons, és per això que ella el compara amb l’or. Aquest seu interès la porta a experimentar amb les càpsules com a material valuós per fer joies que combina amb el metall preciós.

Me with her necklace


At this point, after she explained how she manipulates different parts of the capsules, she extracted from boxes some beautiful necklaces and earrings that we modeled on each other.

En aquest punt de la converça, després que m’explicà com manipula les diferents parts de les càpsules, va extreure d’unes capses alguns magnífics collarets i arracades que ens vam emprovar l’una a l’altra.

The transformation of the capsules is absolutely surprising, and when you wear the light jewels you feel the forms and colors as a precious metal, forgetting their process.

La transformació de les càpsules és alsolutament sorprenent i quan et poses les lleugeres joies sents les formes i colors com si es tractés d’un metall preciós, tot oblidant la seva procedència.

Thanks a lot Nolia for sharing time with me and for information that contributes to my increasing appreciation for Amsterdam and its inhabitants. I hope we’ll meet again soon. Good luck!

Moltíssimes gràcies Nolia per compartir aquella estona amb mi i per la informació que em vas donar, la qual cosa ha contribuit a augmentar el meu apreci per Amsterdam i els seus habitants. Espero que ens tornem a trobar aviat. Bona sort!.


3 Responses to “Nolia Shakti at Her Studio in Amsterdam”

 1. paula lindblom says:

  Hi dear Montserrat!

  It’s nice to see your photos from your trip to Amsterdam. This artist was “new” for me and I really really like her pieces.
  It’s also nice to understand that you had a great time when you visit Amsterdam and that you share it with us all.
  I also longing for a inspiration trip but right now, before Christmas I’m stocked at my work and then my coming up exhibition take a lot of my time and energy, but absolutely I also need inspiration and good talk with college’s.

  Keep up the good work and take care!

  Enjoy life, with love and thoughts, kramkram Paula.

 2. Marion Pannekoek says:

  Thanks for sharing all the intersesting people you have seen in Amsterdam Montserrat! These are great necklaces!

 3. montserrat lacomba says:

  Hi Marion and Paula,

  Thank you very much for your comments, I appreciate them a lot because sometimes I feel like talking alone, but doesn't matter I love the work I'm doing on my blog and I hope it would be useful for someone.

  Hugs for both,
  Montserrat

Leave a Reply

*