Friday, May 13th, 2011

Jewels in Motion

By Rosa Nogués Freixas

 Susie Ganch
 Isabell Schaupp
 Mari Funaki
 Michael Berger
Donna D’Aquino

To talk about kinetics, means to talk about movement, speed, rhythm, time.  Motion involves changes: faster or slower, but nothing stops, moving all the time.
To talk about it involves the notion of the future, the presence of a future that works as an engine to research from the present time.  Perhaps that is what this set of jewels suggests, either through optical effects or through an interplay of elements: impatience, a restlessness, a force, a desire to flow, because life is not measured by the number of times you breathe, but by the moments that leave you breathless.

Parlar de cinètica és parlar de moviment, de velocitat, de ritme, de temps. El moviment comporta canvis: més ràpids o més lents, però res deixa de moure’s en el pas del temps.
Parlar-ne implica la noció de futur, la presència d’un demà que funciona com un motor de recerca des del present, i potser és això el que aquest conjunt de joies suggereixen ja sigui amb efectes òptics o amb un joc d’elements: una impaciència, un neguit, una força, un desig per fluir, perquè la vida no es medeix pel número de vegades que respires, sinó pels moments que et deixen sense alè.

Susie Ganch, Isabell Schaupp, Mari Funaki, Michael Berger, Donna D’Aquino.


Leave a Reply

*