Friday, April 15th, 2011

Silvia Walz and Ramon Puig Cuyàs, My Favorite Pair of Jewelers in Their Studio

When I arrived in Vilanova i la Geltrú, a city near Barcelona, the first thing I did was go to the sea and walk along the pier of the harbor where I could see the flat where Silvia Walz and Ramon Puig Cuyàs live and have their workshop.  I think they are very fortunate because, for those of us who feel great passion for the sea, it must be wonderful to work and know that when you awake to the view it is easy to lose oneself on the horizon.

En arribar a Vilanova i la Geltrú, molt a prop de Barcelona, el primer que vaig fer va ser endinsar-me cap el mar caminant per l’espigó del port i des d’allà observar l’àtic on viuen i hi tenen el taller la Silvia Walz i en Ramon Puig Cuyàs; considero que són molt afortunats perquè pels que ens apassiona el mar ha de ser magnífic poder treballar sabent que quan aixequis la mirada, aquesta, se’t perdrà en la línia de l’horitzó.

Silvia Walz studied jewelry in Germany and came to Barcelona to increase knowledge but stayed because she met Ramon at the Massana School when she was a student and he was a teacher.  Since then they have shared both life and profession. I witness their happiness and always like to be with them because of their good humor, knowledge and fluid conversation.

La Silvia Walz estudià joieria a Alemanya i va venir a Barcelona a ampliar coneixements on s’hi va quedar perquè va conèixer a en Ramon a l’Escola Massana, ella d’alumne i ell de professor, des d’aleshores comparteixen la vida i la professió. Els veig feliços, transmeten bon humor i m’agrada perquè amb ells sempre aprenc i la conversa és fluïda.

Ramon Puig Cuyàs is the Head of the Jewelry Departement of the Massana School where since 1979 he has combined teaching with art work. The Jewelry Departement of the Massana School in Barcelona has earned global recognition thanks largely to Ramon’s work of dissemination and efforts over the years to introduce new concepts in the area of contemporary jewelry, advancing its understanding from a simple craft and bringing it to the world of art.

En Ramon Puig Cuyàs és el cap del Departament de Joieria de l’Escola Massana i des del 1979 compagina la docència amb la feina artística. El Departament de Joieria de l’Escola Massana de Barcelona té un merescut i reconegut prestigi mundial gràcies en bona part a la labor de difusió i a l’esforç d’en Ramon que al llarg dels anys ha anat introduint nous conceptes en matèria de la joieria contemporània, tot deixant d’entendre-la només com un ofici i acostant-la al món de l’art.

Drawings and jewels by Ramon Puig Cuyàs

Silvia, in addition to her work as a jeweler, is a teacher at the Massana School and one of the founders of the Taller Perill in Barcelona, a workshop where she also teaches and coordinates the Joyas Sensacionales group, of which I am very proud to be a member.

La Silvia, a més de la seva feina com a joiera, és professora de l’Escola Massana i una de les iniciadores del Taller Perill de Barcelona on també hi dona classes i des d’on coordina el grup Joyas Sensacionales del qual em sento molt orgullosa de fomar-ne part.

In their luminous studio they show me recently finished pieces from the Geo-metria series by Silvia and Arquitectures Subtils by Ramon.
En el seu lluminós taller em mostren les darreres peces acabades, la sèrie Geometria de la Silvia i les Arquitectures Subtils d’en Ramon.
Brooch by Silvia Walz
Silvia explains her particular vision of geometry through jewels made with enamel predominated by white like a blank sheet of paper that we might use to draw a geometrical design.
La Silvia manifesta la seva particular visió de la Geometria a través d’unes joies fetes amb esmalts on predomina el blanc talment el full del paper que es fa servir per dibuixar un traçat geomètric.
Brooch by Ramon Puig Cuyàs
 

Ramon creates balanced spatial compositions where the black line is the main structural element.

En Ramon crea composicions espaials equilibrades de color negre on la línia és el principal element constructiu.

We talk about materials and experimentation while I take photos.  Time flies more quickly than ever.  How I wish I could stop it to allow them to take more time with me and share the many things they explain.

Tot d’una ens enfrasquem en una conversa sobre els materials i l’experimentació mentre faig fotografies i veig com el temps corre més depressa que mai i jo voldria aturar-lo per tenir-los més estona per a mi i que m’expliquessin moltes coses.

When they list their many projects I have to rush to write down all the exhibitions and events on their schedules since the list is long.  Jewels by Ramon are currently at the SOFA fair in New York, he has planned exhibitions at Jewelers Werk Gallery (next week), at SNAG, in Legnica (Poland) and at MAD among others.  He and Silvia will be included at the exhibition organized by Velvet da Vinci Gallery with jewelers from Barcelona to be curated by jeweler Judy McCaig, as well as other exhibitions in Padua and Barcelona.

Quan em comenten els seus projectes m’he d’afanyar a apuntar totes les exposions i actes on participen ja que la llista és llarga. Les joies d’en Ramon són aquests dies a la fira SOFA de Nova Iork i té previstes exposicions a la galeria Jewelers Werk (la setmana que ve), al SNAG, a Legnica (Polònia) i al MAD entre d’altres, ja que ell i la Silvia també seran presents a l’exposició que la galeria Velvet da Vinci està preparant amb joiers de Barcelona comisariada per la joiera Judy McCaig, així com a d’altres exposicions a Pàdua i Barcelona.

I want to thank Silvia Walz for all she has taught me over the years which has increased my admiration and appreciation, and also to thank Ramon Puig Cuyàs for his explanations and the enthusiasm he transmits.  I hope we can continue sharing good times.

Vull agraïr a la Silvia Walz tot el que m’ha ensenyat, amb el pas dels anys l’he anat apreciant i admirant cada vegada més, i també donar les gràcies a en Ramon Puig Cuyàsper les seves explicacions i l’entusiasme que transmet. Espero que poguem continuar compartint bones estones.


9 Responses to “Silvia Walz and Ramon Puig Cuyàs, My Favorite Pair of Jewelers in Their Studio”

 1. Nutopia says:

  Gràcies, Montse, m'ha encantat l'article :)

 2. Studio Sylvia says:

  A wonderful post. Their work is fascinating.

 3. anne dinan says:

  i am so green with envy that you got to meet my two all time favorite jewelers !!!
  thanks for sharing.
  anne dinan

 4. Lisette says:

  Thank you for the post Montserrat! I'm hoping to one day (soon) visit Barcelona and the Massana School.
  I do envy Ramon and Silvia, and you as well – looks like a beautiful place to live and work!

 5. montserrat lacomba says:

  Thank you very much for your comments!

 6. Marie says:

  Muy guapos los dos!

 7. Sheru says:

  Very very cool.

 8. alba olivella says:

  Montse enhorabona! Està molt bée el reportatge!

  El lloc on tenen el taller és molt privilegiat. Una gran font d'inspiració!
  Són uns grans artistes i professors!

 9. Maria Apostolou says:

  A real treat to be able to visit these great artists in their studio. Thanks for another delightful post!

Leave a Reply

*