Monday, February 28th, 2011

Nausica Masó at Her Shop/Workshop in Girona

A few minutes after meeting Nausica Masó at her shop/workshop in Girona’s downtown I was infected by her sweetness and peace.

Pocs minuts després de trobar-me amb la Nausica Masó a la seva botiga-taller situada al centre de Girona, em vaig contagiar de la seva dolçor i tranquilitat.

Her grandfather was the architect Rafael Masó, a man politically committed and interested in the improvement of society through architecture, who was the source of the “noucentisme” in Girona.

El seu avi era l’arquitecte Rafael Masó, un home compromès políticament i interessat en millorar la societat des de l’arquitectura que es convertí en el referent del noucentisme gironí.

Probably due to her grandfather’s legacy of a special gift for drawing, it has become a fundamental part of her creative process. Her jewels grow from one idea that she translates from paper where she plans down to the final detail. I enjoyed admiring those designs while she explained how the idea took form and through which material. The arrangement of her shop/workshop is significant because the largest and friendliest area is where she designs her jewels, surrounded by this warm atmosphere.

Segurament és herència del seu avi aquest do especial que la Nausica té pel dibuix, part fonamental del seu procés creatiu. Les seves joies neixen d’una idea que traslladada al paper on n’explica fins a l’últim detall. No em cansava d’admirar aquells dibuixos mentre ella em comentava com havia sorgit una idea o quins materials faria servir. És significativa la distribució que ha fet de l’espai de la botiga-taller ja que la zona més àmplia i acollidora és la que utilitza per treballar en el disseny de les seves joies, envoltada d’una càlida atmòsfera.

Nausica Masó studied enamel and jewelry at the Escola Llotja in Barcelona and her most important influence is the work of Rafael Masó that she reinterprets into gorgeous jewelry. She mainly works on pieces made to order in gold, silver, copper, stones, enamel and ivory among other materials and her customers are usually people who value jewels as pieces of art. What she likes best is to research new work while the project grows little by little.

La Nausica Masó va estudiar esmalts i joieria a l’Escola Llotja de Barcelona i el seu referent més important és l’obra d’en Rafael Masó que reinterpreta creant unes joies exquisides. Treballa sobretot per encàrrec amb or, plata, coure, pedres, esmalt i marfil entre d’altres materials i els seus clients acostumen a ser persones que valoren la joia com a peça d’art. El que més li agrada és quan se li planteja un treball de recerca i veu com poc a poc va creixent el projecte.

Soon, you will find some pieces by Nausica at the website of Isabel & Canseco, Espacio de Joyería Contemporánea.

Pròximament al web d’Isabel & Canseco, Espacio de Joyería Contemporánea hi trobareu algunes peces de la Nausica.

If you like, you can visit her own website or come to Girona to meet her in person at her shop.

Si voleu podeu visitar el seu web o venir a Girona a conèixer-la personalment a la seva botiga.


2 Responses to “Nausica Masó at Her Shop/Workshop in Girona”

  1. Lisette says:

    wow, wonderful shots of her sketches and designs – I always love seeing drawings and behind the scenes.
    thank you for sharing!

  2. montserrat lacomba says:

    She's a great artist!
    Thanks for your comment Lisette.

Leave a Reply

*