Friday, December 10th, 2010

Tasmania: Ana Toledo and Jordi Sànchez at their workshop in Granollers (Barcelona)

I visited the shop-workshop “Tasmania” located in Granollers on a Thursday, the day of the weekly market in this commercial city near Barcelona.

Vaig visitar la botiga-taller “Tasmania” situada a Granollers un dijous, el dia que se celebra el mercat setmanal en aquesta ciutat comercial molt propera a Barcelona.

When I arrived, Ana was busy with customers and Jordi was delivering an order. The ancient fish shop, that was transformed two years ago into the present warm space for selling and working, was full of people. On the table sits a portable computer from Pitu, a graphic designer who twice a week comes to work between these walls with his friends.  On one side is the black board full of annotations and in between is the workshop. I felt at home.

En arribar l’Ana estava ocupada atenent unes clientes i en Jordi lliurava un encàrreg. L’antiga peixeteria que fa dos anys es va transformar en el que és ara, un espai acollidor per vendre i treballar, era plena de gent. Sobre la taula el portàtil d’en Pitu, dissenyador gràfic que dos cops per setmana s’instal·la també a fer feina entre aquestes parets acompanyat pels seus amics, al fons la negra pissarra plena d’anotacions i entremig el taller. Em vaig sentir com a casa.

Jordi Sànchez and Ana Toledo have joined together after working alone and separately for many years. The experience has been positive and has enriched them in all senses. The focus of their work is pieces done to order, some of which you can see on their blog, but they also make other jewels for sale in the Tasmania shop or in specialty shops.

En Jordi Sànchez i l’Ana Toledo es van associar després d’un treball de molts anys per separat i en solitari. L’experiència ha estat del tot positiva i els ha enriquit a tots nivells. El gruix de la seva feina recau en les peces fetes per encàrreg, algunes de les quals es poden veure al seu blog, però també fan d’altres joies que venen a la seva botiga i en establiments especialitzats.

They tell me that in this personalized work the challenge is to achieve a synthesis in one jewel that reaches what the customer wants. Despite the times they share personal matters and feelings that suppose many responsibilities, the direct treatment is their preference and from the first contact the creative process begins and continues until the final result is achieved, the fruit of collaboration where involvement of the client can be in differing amounts.

M’expliquen que en aquest treball personalitzat, el seu repte és aconseguir sintetitzar en una joia el que el client els demana. Malgrat que de vegades han de compartir intimitats i sentiments que suposen molta responsabilitat el tracte directe és el que més els satisfà i a partir del primer contacte s’inicia el procés creatiu fins arribar al resultat final, fruit d’un treball de conjunt on la implicació del client pot ser de diferent mesura.

As I met them through their website, we conclude by talking about the Internet and the great quantity of information from contemporary jewelry we currently receive, though Ana tries to avoid it because she doesn’t like the clutter of unwanted repetitions. Primarily, they admire the simplicity and good ideas that they occasionally find in some pieces that spark their interest, the jewelry of Japanese Jiro Kamata, for example, that I saw for the first time in cyberspace.

Com que els vaig conèixer a través del seu web acabem parlant d’internet i de l’allau d’informació  de joieria contemporània que rebem actualment i que l’Ana intenta d’esquivar tant com pot per no caure, sense voler, en repeticions indesitjades. Per sobre de tot admiren la simplicitat i les bones idees que afloren en alguna de les peçes que de tant en tant desperta el seu interès, com per exemple les joies del japonès Jiro Kamata, que jo vaig veure per primer cop a la xarxa.

For more information you can visit their website and follow their blog.
Older post from these jewelers.

Per mes informació podeu visitar el seu web i seguir el seu blog.
Post anterior d’aquests joiers.


Leave a Reply

*