Tuesday, November 30th, 2010

Lecture with Marc Monzó in Taller Perill

Text: Rosa Nogués Freixas
Photographs: Fatima Tocornal

 

Last Wednesday, the Taller Perill had the pleasure of joining Marc Monzó’s lecture which gave us a wide and chronological explanation of his work as a jeweler since his beginnings at the Massana School up to the present.
Dimecres passat el Taller Perill va tenir el plaer d’acollir Marc Monzó per oferir-nos una lectura i donar-nos una visió àmplia i cronològica sobre el seu treball com a joier des dels seus inicis a l’escola Massana fins l’actualitat.
Monzó explained how, since he was young, he was attracted by little objects. This passion followed him along his trajectory, being reflected very directly in his work. 

Monzó ens explica com ja de ben petit se sent atret pels objectes de petit format, i com aquesta passió l’ha anat acompanyant al llarg de la seva trajectòria quedant reflexat en el seu treball d’una manera molt directa. 

His ability to synthesize is relevant because, as part of a complex of ideas, he is able to express the maximum with the “minimum” in terms of shape, material and color.  In fact, he says that one of the most exciting things in his work is when there is an “egemonia” between contemporary jewelry and commercial jewelry.
Resulta rellevant la seva capacitat de síntesi, ja que partint d’una complexitat d’idees, és capaç d’expresar-les amb el “mínim” en quant a forma, material i color. Segons assegura un dels fets més emocionants en el seu treball és quan troba en les seves creacions una egemonia entre la joieria contemporània i la joieria comercial.
His nihilistic attitude, improvisation, intuitive process and provocation, together play an important role connecting each moment to his jewels as well as to a reality where imagination, the act of play, and the need to express have important roles in the way he works. 
La seva actitud nihilista, la improvització, la intuició, i també la provocació, juguen un paper important per a conectar les seves joies amb el present i també en una realitat on la imaginació, el joc i la necessitat d’expressió tenen un paper clau en la seva manera de treballar.
During the talk, Marc showed us different “facets” of his evolution in professional life.  That’s how we discover the curious child still there inside him and we wish that he never stops playing and continues to surprise as he did that afternoon.
El Marc, al llarg de la xerrada ens va mostrant les seves diferents “facetes” a mesura que va evolucionant en la seva vida professional. És d’aquesta manera com descobrim el “nen” ple d’inquietuds que porta a dins i que esprerem que no deixi mai de jugar i sorprendre’ns tal i com ho va fer en aquella tarda.

 


Leave a Reply

*