Thursday, November 11th, 2010

Josep Vilà-Clara, Ceramist from La Bisbal, at His Workshop

La Bisbal d’Empordà is a village near Girona in Catalonia (Spain) famous for ceramics. Vilà-Clara’s shop and workshop is the best reference for their innovative technologies since Josep contributed to the fabrication process keeping this area’s own characteristics of ceramics. His work is inspired by this Mediterranean country, as well as the luminosity and chromatism of the Empordà.

La Bisbal d’Empordàés un poble de la província de Girona conegut arreu per la seva ceràmica i la botiga-taller dels Vilà-Clara n’és el principal referent gràcies a les tècniques innovadores que en Josep ha aportat al procés de fabricació tot mantenint les característiques pròpies de la ceràmica bisbalenca, La seva obra està del tot lligada a aquesta terra mediterrània i a la lluminositat i cromatisme de l’Empordà.

In 1950 Josep Vilà i Clara founded this family business continued by his two sons — Josep who when very young began working as a ceramist and Joan who designs and produces some of their products.  Upon meeting them at the shop they showed me many pieces and enthusiastically explained many things about their beloved work.  At that moment I realized that it would be really difficult to separate one from the other because they are a good team and there is great respect shared between them.

Al 1950 en Josep Vilà i Clara fundà el negoci familiar que han continuat  els seus dos fills, en Josep que de ben jove s’inicià en l’ofici de ceramista i en Joan que s’encarrega del disseny i producció d’alguns productes. Quan ens trobem a  la botiga de seguida els dos germans em comencen a mostrar peces i a explicar de forma entusiasta coses relacionades amb la feina que tan estimen, llavors m’adono que seria molt difícil deslligar l’un de l’altre perquè formen un bon equip i es tenen un gran respecte.

When Josep and I are in the workshop he tells me how his interest for jewelry began. After years making plates and pots the same way as murals and sculptures, using ceramics and others materials as wood, iron or cardboard he became attracted by jewelry. He is an imaginative person who has devoted his life to investigatation with the result of this effort being the creation of his own colors with ceramic enamel formulas he will keep secret until his legacy goes to the Museu de la Ceràmica de la Bisbal, since the studio hasn’t followers.

Durant l’estona que passem a soles en Josep i jo al taller, m’argumenta com s’ha interessat per la joieria. Després d’haver fet durant anys plats i olles fins murals i escultures utilitzant la ceràmica així com també d’altres materials com fusta, ferro o cartró s’ha sentit atret per la joieria. És una persona inquieta i imaginativa que ha dedicat la seva vida a investigar i fruit d’aquest esfoç és la creació dels colors propis amb les formules d’esmalts ceràmics que guarda secretament fins el dia que tot el seu llegat passi a mans del Museu de la Ceràmica de La Bisbalja que el taller no té continuadors.

He makes his pendants and rings with pieces of porcelainic stoneware, a material very resistant and with different textures, painted with his enamels that he finally sets in silver, brass or steel.

Els seus penjolls i anells són fets amb una base cuita de gres porcellànic, un material molt resistent i de diferents textures, on hi aplica color amb els seus esmalts i acaba muntant sobre plata, llautó o acer.

Intuitively he has resolved the technical problems, but Josep insisted that he is not a jeweler, but a ceramist and he would like to collaborate with a jeweler who would achieve better results than ceramic pieces which are made one by one and offer a lot of possibilities.

Intuitivament ha anat resolent els problemes tècnics, però en Josep m’insisteix que no és joier, sinó ceramista i el que li agradaria és que algun artesà joier col·laborés amb ell a l’hora de fer les joies doncs en sabria treure molt més profit, ja que les peces ceràmiques les realitza una a una i  ofereixen un camp molt ampli de possibilitats.

 Photographs by Ferran Vilà-Clara

Before we finish our meeting, Joan and Josep proud show me their new website where you can find all the information about ceramists Vilà-Clara.

Per acabar en Joan i en Josep em mostren orgullosos el seu nou web on hi podeu trobar tota la informació sobre les ceramistes Vilà-Clara.


2 Responses to “Josep Vilà-Clara, Ceramist from La Bisbal, at His Workshop”

  1. Anonymous says:

    She spoil and with very sweet coments explain the whole carrier of this big artist….Aingerutxo@gmail.com

  2. Marchi Wierson says:

    lovely post M. I like to see the workshop.

Leave a Reply

*