Monday, November 8th, 2010

Rosa Nogués Freixas has been selected for Talente 2011

I’m very glad to communicate that our colleague Rosa Nogués Freixas has been selected for the Talente 2011 exhibition in Munich. She is a member of Joyas Sensacionales, the collective coordinated by Silvia Walz of Taller Perill.

Estic molt contenta de comunicar-vos que la nostra col·lega Rosa Nogués Freixas ha estat seleccionada per l’exposició Talente 2011 de Munich. Ella és membre de Joyas Sensacionales, el col·lectiu coordinat per la Silvia Walz del Taller Perill.

Her statement:
laying bare
I explore the inside imagining, fabling and recreating bodies that keep uncovered senses and feelings. A delicate set of objects made of porcelain and leather that talk about the vulnerability and beauty of the human condition; once again, our tragedy and our virtue.
Pain and pleasures are related to each other in a way that they can be considered to be the two sides of the same coin. The seed of one is hidden in the other. Every pain is the result of some pleasure and every pleasure is a result of pain.
The pleasure of pain, or the pain of pleasure, the two somehow seem irrevocably interlinked in the labyrinth of the human mind. And perhaps it is this dilution which balances off the intensity of these emotions. Otherwise, the pleasure might be too exquisite to bear, or the pain too enormous to tolerate.
The world as the senses present it to us is a subjective mirage. It seems hard or soft to the touch; pleasant or unpleasant to the palate; beautiful or ugly to the eyes. In fact, it is none of these things. What seems to us pleasant or unpleasant is often a very subjective evaluation, widely varied even within the narrow “spectrum” of human tastes. “Beauty,” it is said, “is in the eye of the beholder.” The eye can be trained to see beauty everywhere. People can also be conditioned by disappointment to see ugliness everywhere, as they saw their experiences as seeds of unhappiness.
In this work, among the instinctive and learnt appear smooth forms: reminiscent structures of organs and tissues that show their most provocative and sensual side.
Jewels that are looking for new ways, surprises, trying to evoque how hard is the live and how exciting is to take part of it. Jewels that remind us of the sweet and beautiful things that life can provide, and also the transient pain behind it. The expression of this human desire, to be something more than oneself, something more than an inert body.
La seva justificació del treball:
de carn i ossos
Exploro l’interior imaginant, fabulant i recreant cossos que deixen al descobert sentits i sentiments; un conjunt d’objectes delicats de porcellana i pell que parlen de la vulnerabilitat i la bellesa de la condició humana: la nostra tragèdia, la nostra virtut.
El dolor i el plaer estan relacionats entre sí de manera que poden ser considerats com les dues cares d’una mateixa moneda. La llavor d’un s’amaga en l’altre. Cada dolor és el resultat d’un plaer i tots els plaers són el resultat del dolor.
El plaer del dolor, o el dolor del plaer, els dos semblen estar integrats en el laberint de la ment humana, i potser és aquesta dilució la que equilibra la intensitat d’aquestes emocions. En el cas contrari, el plaer pot ser massa exquisit per suportar, o el dolor massa gran per a tolerar.
El món dels sentits que ens presenten, és un miratge subjectiu: pot semblar dur o suau al tacte, agradable o desagradable al paladar, bell o lleig a la mirada, i de fet, no és cap d’aquestes coses. El que ens sembla agradable o desagradable és sovint una avaluació molt subjectiva, molt variada dins dels estrets “espectres” dels gustos humans. “La Bellesa”, es diu, “està en l’ull del qui mira.” L’ull pot ser entrenat per veure la bellesa a tot arreu, o pel contrari, també pot estar condicionat per a la decepció de veure lletgesa en funció de les experiències viscudes.
En aquest treball, entre l’instintiu i allò après apareixen formes suaus: estructures que recorden òrgans i teixits que mostren el seu costat més provocatiu i sensual. Joies que estan buscant noves formes, sorpreses, tractant d’evocar la duresa que suposa la vida i l’emocionant que és prendre’n part.
Joies que ens recorden la dolçor i la bellesa que la vida ens pot oferir, i també el dolor transitori que subjau en ella. L’expressió del desig humà de ser alguna cosa més que un mateix, més que un cos inert en una vida tan intensa i múltiple com contradictòria.

Older post from this artist.


Leave a Reply

*