Monday, February 22nd, 2010

Auba Pont


La nostra companya Auba Pont del grup “Joyas Sensacionales” ha estat seleccionada per l’exposició Talente 2010 que es celebra a Munich del 3 al 9 de Mars coincidint amb la fira Schmuck. L’obra que presenta sota el títol “META-ALBIS – més enllà del blanc” està íntimament lligada al record de Mallorca, l’illa on va néixer. Les seves peces, que sempre mostren rastres del blanc més lluminós, tenen el regust del mar i la dolçor al tacte d’allò que la natura ha anat polint amb el pas del temps. L’Auba es va graduar a l’Escola Massana el 2009 així com la Berta Riera i la Katharina Dettar que també han estat seleccionades per Talente 2010.

Our colleague Auba Pont from the group “Joyas Sensacionales” has been selected for the Talente 2010 exhibition in Munich that will be celebrated from March 3rd to 9th at the same time as Schmuck. The work she presents under the title “META-ALBIS – BEYOND THE WHITE” is closely related to memories of Mallorca, the island where she was born. Her pieces, which always show traces of the brightest white, have the sea’s taste and the sweet tactile sensation of things that nature has been polishing with the passage of time. Auba received her Degree at The Massana School in 2009 as have Berta Riera and Katharina Dettar who were also selected for Talente 2010.


La seva justificació del treball:
“META-ALBIS – més enllà del blanc”
Treballo i investigo amb diferents materials, la majoria de vegades amb materials naturals, com la pedra, la fusta, el guix..
El meu treball es remunta als meus orígens, els meu entorns, els meus paisatges i records. M’inspiro amb Mallorca, la meva enyorada illa; el meu mar, el meu sol i sobretot la meva llum… L’illa com a realitat i metàfora.
Treballo inspirada amb la naturalesa que l’illa em dóna: la llum blanca i resplendent, la mar calmada, l’aire pur, les ones, la brisa mediterrània, els núvols blancs, la terra erosionada… Sento la necessitat d’absorbir aquests moments d’harmonia.
Sensacions i emocions que sento i trobo en un dia net i clar, asseguda en una platja buida i silenciosa.
Els sentiments que tinc quan observo el mar en silenci. Escoltar com crida, com parla, la mar quan està amb calma.
El mar deixa i arreplega, erosiona borra i desgasta, i el més important crea i fa. El mar com a creador d’objectes ancestrals i suggerents. Utilitzo la natura per torbar l’energia elemental, la natura em dóna la matèria i jo la transformo.
Dies plens de vida, vida blanca. És el que arreplego i recol·lecto a les meves peces.

Her statement:
“META-ALBIS – BEYOND THE WHITE”
I work and investigate with different materials, almost always natural materials, such as the stone, wood and plaster…
My work goes back to my origins, my environment, my landscapes and my memories, I’m inspired by Mallorca; my island missed, my sea, my sun, and over all my especial light… The island as reality and metaphor.
I work inspired by the nature that the island give me: the bright and white light, the calm water, the pure air, the waves, the breeze, the white clouds, the eroded land… I feel that I need to absorb those moments.
Sensations and emotions that I feel and I find on a beautiful day, sat in an empty, calmed, clean and silent beach.
The feelings that I have while I observe the sea in silence. Heard how it shouts, heard how it speaks, when the sea is calm.
The sea collect and leaves, erodes, erases and wear away; and most importantly, creates and does. The sea as a creator of ancient and evocative objects. I use the nature to find the elemental energy, nature gives me the raw material and I transformed.
Days full of life, white life, which I gather together in my pieces.


2 Responses to “Auba Pont”

  1. Marchi Wierson says:

    I love this work. Thanks for the post!

  2. montserrat lacomba says:

    Thanks for your comments Marchi!

Leave a Reply

*