Tuesday, January 5th, 2010

Nicole Jacquard
En les peces que crea aquesta artista combinant diversos materials sempre el color hi té un paper destacat, a cops reproduint fragments d’estampats i a cops donant a les superfícies qualitats pictòriques. Participa a l’exposició “JuJu Magic” que començarà el dia 27 de Gener a Facèré Jewelry Art Gallery.

This artist combines in her pieces different materials, always with color playing an important role, sometimes reproducing fragments of patterns and also creating pictorial qualities to the surfaces. She takes part in the “JuJu Magic” exhibition that opens on January 27th at Facèré Jewelry Art Gallery.


Leave a Reply

*