Monday, June 15th, 2009

Michal Oren
Amb la línia es delimiten contorns i s’esquematitzen formes, així amb un senzill traç podem suggerir per exemple la imatge d’un ocell. Aquesta joiera utilitza exclusivament la línia en moltes de les seves joies en les quals el volum i el moviment enriqueixen la materialització del concepte.
Studio Fusion Gallery.

A simple line allows us to define contours and sketch shapes. So, for example, with a simple stroke we can suggest the image of a bird. This jeweler uses the line exclusively in many of her jewels. Volume and movement enrich the concept’s materialization.
Studio Fusion Gallery.


Leave a Reply

*